top of page
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

ora bydgoszcz

OKRĘGOWA
RADA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

Zapewnienie pokrzywdzonym dostępu do merytorycznych usług prawnych jest kluczowe w sprawach przestępstw uporczywego nękania.

 

Jakość usług świadczonych przez adwokatów może budzić wątpliwości. Zobacz, jakie konsekwencje może ponieść adwokat za działania sprzeczne z Kodeksem etyki adwokackiej i na szkodę klientów.

 

Samorząd Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy nie dba o pozytywny wizerunek Adwokatury w społeczeństwie poprzez stosowanie jawnej obstrukcji procesowej i brak przestrzegania prawa w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, co tylko potwierdza negatywną opinię, jaką cieszy się środowisko adwokackie w Polsce.

 

Przeczytaj, na czym polega problem postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów.

W tym dziale znajdziesz:

 • Definicję obstrukcji procesowej.

 • Zwięzłą charakterystykę odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów za świadczone usługi.

 • Przebieg postępowania dyscyplinarnego adw. Macieja Chmury w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy - jako przykład źle pojmowanej solidarności zawodowej i celowego braku przestrzegania prawa.

 • Stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w przedmiocie postępowań dyscyplinarnych adwokatów.

 • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich - Adama Bodnara, adresowane do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w przedmiocie stosowania obstrukcji procesowej w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów, w celu uniknięcia odpowiedzialności przez obwinionych adwokatów.

CZYM
JEST OBSTRUKCJA PROCESOWA?

Obstrukcja procesowa to umyślne wykorzystywanie uprawnień procesowych celem uniemożliwienia prawidłowego toku procesu lub jego spowolnienia. Jest to najczęstsza forma negatywnego oddziaływania na szybkość procesu.

 

Poprzez nadużywanie uprawnień procesowych można doprowadzić do przedłużenia trwania procesu, a w efekcie końcowym do spowodowania przedawnienia karalności czynu, tym samym uniknięcia poniesienia kary przez obwinionego.

W 2012 roku, w polskim ustawodawstwie wprowadzono obowiązek podejmowania przez strony i uczestników procesowych czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. Był to pierwszy krok polskiego ustawodawcy, który dotykał problemu nadużywania przez strony i uczestników postępowania ich uprawnień procesowych, co często prowadziło do przedawnienia karalności czynu i uniknięcia odpowiedzialności. 

Niestety, jak pokazuje postępowanie dyscyplinarne przeprowadzone w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, obstrukcja procesowa to powszechna praktyka stosowana przez członków Adwokatury w celu doprowadzenia do przedawnienia deliktu dyscyplinarnego, a w konsekwencji uniknięcia odpowiedzialności przez obwinionych adwokatów, często znajomych członków samorządu adwokackiego.

ADWOKATURA

ODPOWIEDZIALNO
ŚĆ PRAWNA
ADWOKATÓW

Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce adwokackiej lub naruszenie godności zawodu podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym.

 

 

Świadczenie usług prawnych może rodzić różną odpowiedzialność prawną, zwłaszcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o pomoc prawną. W literaturze podkreśla się, że obowiązki związane ze świadczeniem usług prawnych nie sprowadzają się jedynie do znajomości przepisów. Adwokaci i radcowie prawni podlegają różnym rygorom odpowiedzialności za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki bądź uchybienie godności zawodowej.

Obok odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, podstawę może stanowić także: odpowiedzialność karna, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, odpowiedzialność za wykroczenia, odpowiedzialność podatnika lub płatnika, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność wobec organów (inspekcji i straży), a także odpowiedzialność odszkodowawcza związana z prowadzeniem kancelarii lub spółki prawniczej. W tym ostatnim przypadku znajdą zastosowanie właściwe przepisy zawarte w KC i KSH dotyczące odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.

 

Za naruszenie obowiązków zawodowych, postępowanie niezgodne z deontologią zawodową, a także czyny nieetyczne, które uchybiają godności zawodu, świadczący usługi prawne adwokat i  radca prawny ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. W Adwokaturze odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za naruszenie Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (Kodeks Etyki Adwokackiej, KEA).

KODEKS
ETYKI
ADWOKACKIEJ -
POBIERZ PLIK PDF

Jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (dalej Kodeks Etyki Adwokackiej, KEA).

USTAWA
PRAWO O
ADWOKATURZE -
POBIERZ PLIK PDF

Tekst jednolity - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2022.1184 t.j.). Stan prawny na dzień 31-01-2023.

Wersja językowa polska i angielska.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE ADWOKATÓW
W PRAKTYCE

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji dotyczących postępowania dyscyplinarnego w Adwokaturze.

Odpowiedzialność dyscyplinarna została uregulowana w rozdziale VIII ustawy Prawo o adwokaturze (art. 80-95n).

Postępowanie dyscyplinarne adwokatów.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów uregulowana jest w dziale VIII ustawy Prawo o adwokaturze, rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie z urzędu.

Katalog kar.

 

Kary dyscyplinarne są następujące (art. 81 - 85):

 • upomnienie;

 • nagana;

 • kara pieniężna;

 • zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat;

 • wydalenie z adwokatury.

 

W stosunku do aplikantów adwokackich nie stosuje się kary pieniężnej. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi albo w świetle okoliczności sprawy będzie to wystarczającym środkiem dyscyplinującym adwokata lub aplikanta adwokackiego bez potrzeby wymierzenia kary dyscyplinarnej, dziekan okręgowej rady adwokackiej, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, może poprzestać na udzieleniu upomnienia dziekańskiego adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu. 

Terminy.

 

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w terminie 3 lat od momentu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, a w przypadku przewinienia polegającego tylko i wyłącznie na naruszeniu wolności wypowiedzi, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza w terminie 2 lat od momentu popełnienia naruszenia.

 

Przedawnienie karalności.

 

Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego ma miejsce, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat, a w przypadku naruszenia tylko wolności wypowiedzi po upływie 3 lat od momentu popełnienia czynu.

 

Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa.

 

Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego.

Stronami w dochodzeniu (art. 93są:

 • obwiniony i

 • pokrzywdzony.

 

W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym

 • oskarżyciel,

 • obwiniony,

 • pokrzywdzony.

 

Etapy postępowania dyscyplinarnego. 

 

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje (art. 95c):

1) dochodzenie;

2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;

3) postępowanie wykonawcze.

AKTY
PRAWA

Poniżej znajdziesz akty prawne regulujące odpowiedzialność adwokatów.

 

Pełna treść poniższych aktów prawnych znajduje się na stronie internetowej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie -wsd.adwokatura.pl oraz w Internetowym System Aktów Prawnych (ISAP).

Prawo powszechnie obowiązujące:

 • Prawo o adwokaturze

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca ustawę - Prawo o adwokaturze

 • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przepisy samorządowe:

 • Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks etyki adwokackiej)

 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 66/2019 w sprawie zmiany § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokaciej i Godności Zawodu

 • Kodeks Etyki Prawników Europejskich CCBE (wersja angielska)

 • Wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 23/2017)

 • Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 50/2018) 

 • Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach

 • Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

 • Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

 • Regulamin o doskonaleniu zawodowym adwokatów

 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 76/2020 w sprawie zmiany Regulaminu o doskonaleniu zawodowym adwokatów 

 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 64/2019 w sprawie ustalenia liczby członków organów izb adwokackich oraz liczby ich zastępców

 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2018 w sprawie zasad przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym

PRAKTYKA -
POST
ĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W
ORA BYDGOSZCZ

Postępowanie dyscyplinarne adw. Chmury w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Adw. Maciej Chmura z Bydgoszczy m.in. odwlekał zgłoszenie sprawy stalkingu do prokuratury; w trakcie prowadzenia postępowań wykazał nienależytą ochronę interesów klienta, w szczególności poprzez brak uzgodnienie z klientem podejmowanych działań oraz brak informacji o podjętych czynnościach; nie rozliczył się z powierzonych wynagrodzeń, w szczególności wobec braku wywiązania się ze swoich zobowiązań zawodowych oraz nie wydał potwierdzeń na przyjmowane kwoty pieniężne; nie sporządził żadnej pisemnej umowy o świadczeniu usług adwokackich na rzecz klienta; zaniedbał terminy przebywając na urlopie o czym nie poinformował klienta oraz nie ustanowił zastępstwa na czas swojej nieobecności; nie dochował zasad rzeczywistości w podejmowanych czynnościach zawodowych, a końcowo zlecił prowadzenie sprawy substytutowi (za co pobrał dodatkowe wynagrodzenie dla substytuta), który to wykazał się brakiem dochowania należytej staranności, sumienności i rzetelności, w szczególności co do stanu faktycznego sprawy, bowiem substytut posługiwał się fałszywym (lub wymyślonym przez siebie) stanem faktyczny niemającym związku ze sprawą oraz posługiwał się błędną sygnaturą, która nigdy w niniejszej sprawie nie wystąpiła lub substytut pomylił klientów i opisał inną sprawę niż zlecona. Chmura nie informował klienta o podejmowanych przez siebie krokach, a po zawaleniu sprawy - porzucił jej prowadzenie, co skutkowało koniecznością zatrudnienia kolejnych pełnomocników. Chmura nie rozliczył się z przyjętej kwoty kilkunastu tys. zł.

 

 

Adw. Chmura miał odpowiadać dyscyplinarnie za:

 • naruszenie Kodeksu Etyki Adwokackiej w  §2,   §6,   §8,   §13,   §14,   §18,   §41,   §43,   §44,   §49,   §50,   §51,   §63 

 • naruszenie ustawy Prawo o adwokaturze, tj.  art. 37a 

 • naruszenie uchwały nr 54/2009 NRA z późn. zm. w sprawie "Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach" w   §1,   §5,   §6

 

 

W. Bergier w swojej publikacji "Etyka zawodu adwokata" pisze, iż zbieg przesłanek umorzenia postępowania, określonego w art. 88 pkt 4 PrAdw oraz z art. 17 § 1 pkt 1 i 2 KPK w zw. z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.7.1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich (Dz.U. Nr 99, poz. 635), zachodzi dopiero wówczas, gdy do chwili orzekania zostały przeprowadzone wszystkie dowody i wyjaśnione wszelkie okoliczności świadczące o tym, że obwiniony nie popełnił zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego, a jednocześnie nastąpiło przedawnienie jego karalności. W takiej tylko sytuacji procesowej sąd dyscyplinarny obowiązany jest wydać orzeczenie uniewinniające.

W stosunku do adw. Chmury nie podjęto postępowania dyscyplinarnego, bowiem jawnie dążono do obstrukcji procesowej i przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych, tak by adwokat nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Tym samym adw. Chmura nigdy nie uzyskał orzeczenia uniewinniającego.

PRAKTYKA -
OBSTRUKCJA PROCESOWA
W MEDIACH

Poniżej artykuł prasowy z dnia 5 września 2019 r. umieszczony w serwisie prawo.pl, pt. "NRA: Nie ma obstrukcji procesowej w dyscyplinarkach adwokatów".

W licznych opracowaniach dominuje pogląd, że organy dyscyplinarne posługują się obstrukcją procesową w celu doprowadzenia do przedawnienia deliktu dyscyplinarnego, a w konsekwencji uniknięcia odpowiedzialności przez obwinionych adwokatów. Tego typu przekonanie dominujące w społeczeństwie jest wyrazem odbierania opisanego zachowania w kategorii źle pojmowanej solidarności zawodowej i z pewnością nie przyczynia się do budowania kapitału zaufania społecznego wobec członków samorządów prawniczych w przyszłości.

 

Temat przewlekłości postępowań dyscyplinarnych dla adwokatów od wielu lat jest podnoszony m.in. przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ówczesny Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podkreśla, iż czynności podejmowane przez rzeczników dyscyplinarnych nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące od momentu skierowania skargi, tj. rozpatrzenie sprawy w sądzie adwokackim, który zajmie się rozpoznaniem postawionych adwokatom zarzutów, a "Każde postępowanie toczące się ponad 6 miesięcy wymaga wydania postanowienia o przedłużeniu dochodzenia, w uzasadnieniu którego należy wskazać czynności, które mają być przeprowadzone oraz termin ich przeprowadzenia." 

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej mylą się w swoich stwierdzeniach dotyczących przebiegu postępowania, bowiem praktyka odbiega od teorii, czego przykładem jest chociażby wspomniana już Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy, gdzie przez okres 3 lat odmawiano podjęcia jakiejkolwiek czynności, tak by końcowo doprowadzić do przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego.

 

Wskazać należy również, iż po upływie ponad 2 lat od momentu wniesienia skargi przez Skarżącą, sąd dyscyplinarny przyznał Skarżącej rację i oddalił stanowisko rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Jawna obstrukcja procesowa nie pozostawia więc żadnych wątpliwości.

 

Te wszystkie czynniki powodują, że na rynku usług prawniczych jest wielu niekompetentnych adwokatów, którym w rzeczywistości ze strony samorządów adwokackich nie grożą żadne karny, co powoduje całkowitą bezkarność i przyczynia się do spadku jakości świadczonych usług na rynku polskim. Samorządy adwokackie same są odpowiedzialne za panującą w społeczeństwie opinię o zawodzie adwokata oraz jawną niechęć do korzystania z usług prawniczych, czego konsekwencją są m.in. liczne kampanie reklamowe prowadzone w sądach powszechnych (obecnie w postaci plakatów zachęcających do angażowania adwokatów, co widać chociażby w warszawskich sądach powszechnych).

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

PRAKTYKA -
PRZEBIEG POST
ĘPOWANIA

Przebieg postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzonego przez członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, której dziekanką była adw. Justyna Mazur.

STALKING.ORG.PL (Grafika na bloga).png

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
- ORA BYDGOSZCZ

1.
ORA BYDGOSZCZ
- SKARGA NA ADWOKATA,

LIPIEC 2014 r.

Skarga na działania, czynności procesowe, postępowanie oraz naruszenie obowiązków zawodowych adw. Macieja Chmury z Bydgoszczy.

 

Lipiec 2014 rok.  Rozpoczyna się postępowanie dyscyplinarne, jak się później okaże stosowanie jawnej obstrukcji procesowej w celu ochrony "kumpla" zakończy się dopiero w czerwcu 2017 roku.

Skarga w przedmiocie rażących naruszeń prawa po stronie adw. Macieja Chmury. Podkreślenia wymaga fakt, że skarga nigdy nie została przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawami (Prawo o Adwokaturze art. 86a) i uchwałami, który to zajmuje się rozpatrywaniem skarg.

 

Adw. Chmura odwlekał zgłoszenie sprawy stalkingu w 2011 roku, co zostało zrobione dopiero w 2015 roku przez innego pełnomocnika, w sytuacji narastającej agresji i całkowitej bezkarności sprawców.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

2.
ORA BYDGOSZCZ
- ODPOWIEDŹ
NA SKARGĘ,

WRZESIEŃ 2014 r.

Odpowiedź na skargę z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

Sygnatura akt: L.dz. 711/14 Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy.

Raz jeszcze podkreślenia wymaga fakt, że skarga nigdy nie została przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawami i uchwałami, który to zajmuje się rozpatrywaniem skarg. Na str. 8 skargi, dodatkowo (ponownie) jest umieszczony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokata.

stalking.org.pl

Po upływie niespełna dwóch miesięcy od momentu złożenia skargi, wicedziekan adw. Zdzisław Bełza odmawia przeprowadzenia postępowania w stosunku do swojego kolegi, jak i przekazania skargi do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy zgodnie z przepisami prawa. 

Nie wiadomo jakie czynności wyjaśniające zostały przeprowadzone, bowiem nie wszczęto postępowania. Nie przekazano skargi do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Nie powiadomiono Skarżącej o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia sprawy, nie poinformowano Skarżącej o podjęciu jakiejkolwiek czynności, a końcowo nie umożliwiono Skarżącej zapoznania się z aktami sprawy. Trudno również zgodzić się z wicedziekanem, iż chociażby porzucenie sprawy w trakcie jej prowadzenia, a wcześniej liczne błędy oraz brak jakichkolwiek informacji o podejmowanych czynnościach przez adwokata są zgodne z przepisami etyki. Choć najwyraźniej jest to standard pracy adwokatów w Bydgoszczy, popierany przez władze Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Dalej wskazać należy, że błędy adwokata oraz porzucenie sprawy doprowadziły do znacznych konsekwencji i spowodowały konieczność wynajęcia kolejnych pełnomocników.

Nie wiadomo również dlaczego orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych Adwokatury w Polsce oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie zawierają postanowienia dotyczące naruszeń spraw finansowych przez adwokatów i braku rozliczenia się z klientami, a w samym kodeksie etyki adwokackiej (chociażby §50) umieszczono regulacje dotyczące rozliczeń finansowych, skoro według adw. Zdzisława Bełzy nie mogą być przedmiotem skarg.

Adwokaci, którym postawiono zarzuty nieprawidłowych rozliczeń z klientami / nieprawidłowych rozliczeń składek adwokackich - powołujcie się w swoich postępowaniach dyscyplinarnych na treść pism wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy

 

Tym samym adw. Zdzisław Bełza kwestionuje prawdziwość treści ustaw oraz uchwał, jak i publikacji prawniczych oraz treści książek, w tym autorstwa adw. Bergiera i adw. Jacyny, którzy w swojej publikacji pt. "Etyka zawodu adwokata" prezentują szereg orzeczeń sądów dyscyplinarnych odnoszących się do spraw finansowych oraz rozliczeń adwokatów z klientami. Przykłady orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie oraz Sądów Dyscyplinarnych Adwokatury opublikowane w metodyku autorstwa adw. Bergiera i adw. Jacyny można mnożyć, poniżej kilka fragmentów:

 

 • Postępowanie wobec byłych klientów

 

Nie można podzielić poglądu, iż nie powinno być przedmiotem oceny ze strony organów samorządu adwokackiego postępowanie adwokata wobec byłych już klientów, po tym jak stosunek pełnomocnictwa wygasł. Zgodnie z § 50 ZEA w sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna staranność. Jest zaś bezsporne w niniejszej sprawie, iż adwokat X po otrzymaniu pisma od państwa Y nazwanego wezwaniem do zapłaty, zignorował je i nie udzielił żadnej odpowiedzi. Obowiązkiem adwokata X było udzielenie na nie odpowiedzi i przedstawienia swoich racji co do tego wezwania. Obowiązku tego nie przekreśla fakt, iż wezwanie to zostało do niego skierowane po upływie 5 lat od zakończenia umowy pełnomocnictwa. Wyjaśnienie sprawy i przedstawienie swoich argumentów, tych samych, które obwiniony podnosi w odwołaniu, być może wyjaśniłoby nieporozumienie, a na pewno czyniłoby zadość obowiązkowi wnikającemu z § 50 ZEA.

 

orzeczenie WSD z 25.11.2006 r., WSD 65/06, Legalis

 • Nierozliczenie honorarium

 

Nierozliczenie się przez obwinionego z honorarium stanowiło uchybienie skrupulatności w rozliczeniach (§ 50 ZEA); obwiniony adwokat pobrał wynagrodzenie, na rozprawach nie zadawał pytań, ograniczając się do złożenia wniosku o przesłuchanie świadków, który został oddalony przez sąd z uzasadnieniem, że zeznania wskazanych osób nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, zadawał pytania, które były przez przewodniczącego uchylane z uwagi na fakt, że dotyczyły okoliczności, na które przesłuchiwani świadkowie zeznawali już wcześniej, pism procesowych nie składał, a kiedy klient wystąpił o zwrot wynagrodzenia – nie zwrócił.

 

orzeczenie SD w Warszawie z 5.4.2008 r., SD 18/07

 • Wyliczenie honorarium

 

Przypomnieć należy, że zgodnie z § 50 ZEA, w sprawach finansowych adwokata w stosunku do klienta obowiązuje szczególna skrupulatność, zaś ust. 2 tego przepisu nakazuje informowanie klienta o sposobie wyliczenia honorarium. Zgodnie z przyjętą praktyką, adwokat na żądanie klienta obowiązany jest rozliczyć się z przyjętego honorarium. Z zebranego materiału wynika, że adwokaci X i Y obowiązków tych nie dopełnili mimo wyraźnego w tym zakresie żądania skarżącego. W żadnym wypadku za rozliczenie się z klientem nie można uznać ogólnikowej i wymijającej odpowiedzi. Za karygodne należy natomiast uznać stwierdzenie adwokata X w piśmie z dnia..., że skargę Z uważa za próbę wyłudzenia zwrotu honorarium.

 

post. WSD z 10.1.2009 r., WSD 59/08, Legalis

3.
ORA BYDGOSZCZ
- WNIOSEK O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTAMI SPRAWY I WYADNIE PISMA,

LISTOPAD 2014 r.

- ODPOWIEDŹ DZIEKANKI 
JUSTYNY MAZUR,

MARZEC 2015 r.

Wnioski Skarżącej o zapoznanie się z aktami sprawy.

Po wielu wnioskach kierowanych do Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, a dotyczących umożliwienia Skarżącej zapoznania się z aktami sprawy, po upływie kolejnych kilku miesięcy, w lutym 2015 roku umożliwiono Skarżącej zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, w tym z rzekomą odpowiedzią adw. Chmury.

 

Nie pozwolono stronie postępowania - Skarżącej - zrobić kopii, zdjęcia, notatki z wyjaśnienia adw. Macieja Chmury, które było niezwykle lakoniczne, pełne sprzeczności i kłamstw, w szczególności co do liczby udzielonych pełnomocnictw oraz ich treści, nie odnoszące się do treści zarzutów. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy jest podstawowym prawem przysługującym Stronie postępowania - Pokrzywdzonej.

Warto nadmienić również, że podczas czytania akt w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy nad Skarżącą stała starsza kobieta, pracownik administracyjny biura, która niemal wyrywała pismo Chmury z rąk, nie dopuszczając do zrobienia jakiejkolwiek notatki, nie mówiąc już o kopii lub zdjęciu (zabroniono korzystania z telefonu !).

Wobec powyższego Skarżąca wniosła pisemnie o wydanie kopii akt sprawy. Bez wyrywania akt z ręki, jak to miało miejsce w siedzibie ORA Bydgoszcz.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

Ówczesna dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Justyna Mazur - wyzbyła się przestrzegania norm prawa, zasad etyki i wartości norm moralnych, by z premedytacją i za wszelką cenę ukryć błędy swoich kolegów, a o czym stanowi zamieszczone pismo sygnowane podpisem adw. Justyny Mazur, jak i przebieg całego postępowania dyscyplinarnego. Dla adw. Justyny Mazur przepisy prawa (w tym ustawa Prawo o Adwokaturze, uchwały i regulaminy) nie mają większego znaczenia, a w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy rządzi "kolesiostwo".

 

Adw. Justyna Mazur postępuje wbrew treści ślubowania, które niegdyś składała: 

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.” 

Przyzwoitość jest niemal niewidoczna w postępowaniu kobiety, którą targają słabości o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania rady, a która to nie potrafiła stanąć na wysokości powierzonego jej urzędu i który to urząd zamieniła w swój prywatny folwark, odstępując w sposób rażący od wizerunku Adwokatury kształtowanego przez stulecia. Etyka prawnicza stała się tylko zbiorem pisanych na papierze zasad, które adw. Justyna Mazur zdeptała w swojej codziennej praktyce. Wizerunek adwokatury, która to miała stać na straży praworządności, tożsamości narodowej, wartości moralnych upadł, a wszystko to w obronie swojego "kumpla".

Mąż adw. Justyny Mazur, ówczesnej dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Janusz Mazur - zakłada sprawy dyscyplinarne innym adwokatom, swoim przeciwnikom procesowym w Okręgowych Radach Adwokackich w Polsce,  czym chwali się w mediach.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

źródło: natemat.pl, publikacja z dnia 30 września 2018 r.

 

Mąż adw. Justyny Mazur w rozmowie z  dziennikarzami ubolewa, że czuje ogromny niesmak w związku z naruszeniem zasad etyki i godności zawodu adwokata przez innych adwokatów - swoich przeciwników procesowych, którym wytacza postępowania dyscyplinarne. Szkoda, że nie czuje niesmaku, kiedy to jego żona narusza zasady etyki w obronie swojego "kumpla", którego jawnie chroni przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

 

 

To jak to jest w Adwokaturze?

Mazur może zakładać sprawy dyscyplinarne innym adwokatom,

swoim przeciwnikom procesowym w Okręgowych Radach Adwokackich w Polsce,

ale kolegom Mazura już spraw dyscyplinarnych zakładać nie można?

 

 

 

Postępowanie adw. Justyny Mazur pozostaje w sprzeczności z procedurami działania w sprawach dyscyplinarnych oraz jest kontrastem w stosunku do wypowiedzi Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w sprawie obstrukcji procesowej, jak i pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem sądów dyscyplinarnych oraz przepisami prawa.

 

Postępowanie adw. Justyny Mazur charakterystyczne jest dla okręgowych rad adwokackich mieszczących się w małych miastach Polski, gdzie czyny jawnej ochrony i celowej obrony kolegi mają pozostać anonimowe.

 

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zachowanie adw. Mazur byłoby niedopuszczalne, a postępowania dyscyplinarne w stosunku do adwokatów prowadzone są zgodnie z przepisami prawa, o czym świadczą zapadłe orzeczenia. Zachowanie adw. Justyny Mazur jest odzwierciedleniem źle pojmowanej solidarności zawodowej, co powoduje że rynek usług prawniczych pozostaje na wątpliwym poziomie, bowiem ze strony samorządu adwokackiego, któremu przewodniczy Mazur nie grożą adwokatom żadne kary.

 

Pismem z 2019 roku (którego treść znajduje się w pkt 11) Skarżąca zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wnosząc o wyjaśnienie postępowania adw. Mazur. Członkom Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie brakuje przyzwoitości by odpowiedzi udzielić. Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie przesłała skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy w celu udzielenia wyjaśnień. Jak się okazało adw. Justyna Mazur nie ma odwagi by wyjaśnić swoje postępowanie, a przynajmniej w ustawowym terminie. Odpowiedzi brak, co tylko potwierdza fakt, jak bierna kobieta opowiadająca się po stronie oprawców miała przewodniczyć i kierować przez lata Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy.


Po wysłaniu pisemnego wezwania do wydania kopii wyjaśnień adw. Chmury uzasadnionego m.in. ważnym interesem strony, jak i celami procesowymi - w marcu 2015 roku - adw. Justyna Mazur odmawia wydania. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami postępowania, jak i orzecznictwem NSA, bowiem Strona postępowania może zrobić kopie akt sprawy, podobnie jak zapoznać się z ich treścią.

 

Akta spraw dyscyplinarnych nie są żadnymi, tajnymi dokumentami wewnętrznymi, skrywanymi w skarbcu, do których Strona postępowania nie ma dostępu. Jak widać adw. Justyna Mazur za wszelką cenę chroni Chmurę, w myśl solidarności zawodowej, a wbrew obowiązującym przepisom prawa i zasadom etyki. Mąż czuje niesmak?

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

4.
ORA BYDGOSZCZ
- DRUGA SKARGA NA ADWOKATA,

MAJ 2015 r.

Kolejne zawiadomienie o popełnieniu przewinień dyscyplinarnych przez adw. Chmurę, tym razem adresowane bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego.

 

Maj 2015 rok.

Z uwagi na fakt, iż władze Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy nie wiedzą, że skargi na czynności pełnomocników rozpatruje specjalnie do tego powołany urząd Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, który to posiada również swoich zastępców wybieranych na określone w przepisach prawa kadencje. Urząd rzecznika dyscyplinarnego uregulowany jest również w przepisach prawa, o czym dziekanka Justyna Mazur najwyraźniej nie wie.

stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl

5.
ORA BYDGOSZCZ
- POSTANOWIENIE
RZECZNIKA,

LISTOPAD 2015 r.

WYSŁANE & DORĘCZONE
STYCZEŃ 2016 r.

 

Postanowienie rzecznika dyscyplinarnego Sławomira Maciejewskiego o odmowie wszczęcia postępowania z listopada 2015 r., wysłane i doręczone Skarżącej w styczniu 2016 r.

Sygnatura akt: RD 18/15 Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy.

Oczywistym jest, że Sławomir Maciejewski celowo dąży do przedawnienia karalności w stosunku do swojego kolegi, co jest bardzo popularną praktyką w Bydgoszczy.

 

Kolejne przykłady dotyczące przedawnienia karalności, a opisywane w regionalnych mediach znajdują się w dziale: Akta Bydgoszcz. Czy tego uczą podczas studiów prawniczych na UMK w Toruniu, szczególnie biorąc pod uwagę postępowanie w sprawie dziekana Wydziału Prawa UMK w Toruniu podejrzewanego o plagiat? 

Wskazać należy, iż do zarzutów Skarżącej przedstawionych w zawiadomieniu z maja 2015 roku Sławomir Maciejewski wykorzystał wyjaśnienie tzn. kilka lakonicznych zdań bez związku i odpowiedzi na podniesione w skardze zarzuty z sierpnia 2014 roku (tak, z 2014 roku). 

 

Z treści postanowienia Maciejewskiego można się dowiedzieć również o umowach zlecenia tyle tylko, że nie podpisanych ze mną. Gdzie te umowy? W fantazjach Maciejewskiego. Zagadką pozostaje też przytoczony stan faktyczny dotyczący mojej prywatnej sprawy, a nie sprawy dyscyplinarnej adw. Chmury. Czy w Bydgoszczy nie znają przepisów dotyczących tajemnicy adwokackiej?

 

Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - Sławomir Maciejewski najwyraźniej nie tylko nie zna przepisów postępowania, ale również nie wie czego dotyczy urząd rzecznika dyscyplinarnego

stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl

Maciejewskiemu:

- napisanie odpowiedzi zajęło 6 miesięcy

- droga na pocztę zajęła kolejne 2 miesiące

RAZEM: 8 MIESIĘCY

(unikajcie tak nierzetelnych adwokatów jak Maciejewski,

być może pisma swoich klientów

również wysyła po kilku miesiącach)

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

6.
ORA BYDGOSZCZ
- ODWOŁANIE
OD DECYZJI RZECZNIKA,

STYCZEŃ 2016 r.

Odwołanie od decyzji rzecznika dyscyplinarnego Sławomira Maciejewskiego o odmowie wszczęcia postępowania przeciwko swojemu kumplowi z listopada 2015 r., ale wysłane i doręczone Skarżącej w styczniu 2016 r.

Sygnatura akt: RD 18/15 Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy.

Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Sławomir Maciejewskiego decyzję wydał 7 listopada 2015 r., ale pismo wysłał po upływie 2 miesięcy.

 

Dążenie do jawnej obstrukcji procesowej, jak i celowa obrona kumpla wbrew przepisom prawa nie pozostawia żadnej wątpliwości. Tak wygląda Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy za kadencji adw. Justyny Mazur.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

7.
ORA BYDGOSZCZ
- PIERWSZE POSIEDZENIE SĄDU,

KWIECIEŃ 2016 r.

W kwietniu 2016 roku wysłano do Skarżącej zawiadomienie o posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego ORA w Bydgoszczy, planowane na 27.04.2016 r.

Sygnatura akt (Nr) SDo 1/16 Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Tym samym, po upływie 3 miesięcy zawiadomiono Skarżącą o posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania dotyczącego odmowy podjęcia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego Sławomira Maciejewskiego.


W kwietniu 2016 r. podczas posiedzenia sądu dyscyplinarnego koleżanki adw. Chmury nie wiedziały co zrobić, ponieważ Skarżąca zjawiła się w siedzibie ORA w Bydgoszczy. Absolwentki UMK w Toruniu nie wiedziały także, że posiedzenia kończą się wydaniem postanowienia w przedmiocie rozpatrywanego odwołania.

 

Z powyższych powodów po otwarciu posiedzenia, od razu je zakończyły nie wydając żadnego komunikatu, poza informacją o zakończeniu, a właściwie koniecznością opuszczenia sali oraz nie wydając żadnej decyzji i postanowienia w przedmiocie odwołania.

 

Stan niewiedzy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy trwał aż 5 miesięcy.

 

Po 5 miesiącach narad, we wrześniu 2016 roku, wyznaczono kolejny termin posiedzenia sądu dyscyplinarnego, przypadający na koniec października 2016 roku.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

Czas oczekiwania

na posiedzenie

sądu dyscyplinarnego

w jedynej sprawie dyscyplinarnej, która toczyła się w

ORA BYDGOSZCZ

to 10 MIESIĘCY

 

(odwołanie - styczeń 2016, posiedzenie - październik 2016)

8.
ORA BYDGOSZCZ
- DRUGIE POSIEDZENIE
SĄDU,

PAŹDZIERNIK 2016 r.

Postanowienie Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, wydane podczas drugiego posiedzenia w zmienionym składzie.

Sygnatura akt (Nr) SDo 1/16, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Sąd Dyscyplinarny w zmienionym składzie uwzględnia stanowisko Skarżącej i oddala stanowisko rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Sławomira Maciejewskiego.

 

Po upływie 2 lat i 3 miesięcy od dnia złożenia skargi (tj. lipiec 2014 roku). Tyle czasu zajęło wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Tym samym wcześniejsze decyzje wicedziekana adw. Zdzisława Bełzy oraz rzecznika dyscyplinarnego adw. Sławomira Maciejewskiego były błędne.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

MINĘŁY

2  LATA  i  3  MIESIĄCE

PRZEWLEKŁOŚCI

9.
ORA BYDGOSZCZ
- WEZWANIE NA PRZESŁUCHANIE,

STYCZEŃ 2017 r.

Adw. Natalia Tucholska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy wzywa Skarżącą na przsłuchanie w charakterze świadka. Terminy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy oczywiście odległe.

Uwaga! Skarżąca nie jest świadkiem, a pokrzywdzoną (art. 93 ustawy Prawo o Adwokaturze), czego adw. Tucholska najwyraźniej nie wie i nie potrafi przeczytać w ustawie.

Bez powiadomienia Skarżącej oraz bez wydania zarządzenia, został zmieniony rzecznik dyscyplinarny, Sławomira Maciejewskiego zastąpiła z nieznanych powodów Natalia Tucholska.

Skarżąca stawiła się na przesłuchaniu, gdzie udowodniła kłamstwa adw. Chmury, poprzez przedstawienie materiału dowodowego, tj.:

 • wszystkich pełnomocnictw udzielonych adw. Chmurze oraz ich szczegółowej treści

 • faktur VAT

 • przelewów, na które adwokat nie wydał żadnych pokwitowań oraz wskazania gotówki, którą adwokat przyjął bez pokwitowania i wystawienia faktury VAT lub paragonu

 • korespondencji e-mail

 • korespondencji SMS

 • korespondencji listownej

stalking.org.pl

Na uwagę zasługuje treść pisma autorstwa Natalii Tucholska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, która za wszelką cenę i wbrew przepisom prawa chroni swojego kumpla Chmurę przed wszczęciem i przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego oraz próbuje zastraszyć Skarżącą, wskazując na błędną wykładnię przepisów, jaką poczyniła.

 

Przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio do adwokatów lub aplikantów adwokackich w sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo o Adwokaturze. Dotyczą one przede wszystkim terminów na wszczęcie i przeprowadzenie czynności, a których to terminów określonych w Kodeksie postępowania karnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej nie zachowano, o czym świadczy przebieg postępowania dyscyplinarnego adw. Chmury.

 

Natalia Tucholska nie jest władna do nałożenia jakiejkolwiek kary lub upomnienia w stosunku do Pokrzywdzonej, którą błędnie nazwała świadkiem. Władny do nakładania kar jest ewentualnie Sąd Rejonowy, a nie jakiekolwiek organy Adwokatury.

Przepisy powołane przez Tucholską:

stalking.org.pl
stalking.org.pl

Przepisy kodeksu postępowania karnego zostały wskazane jako stosowane odpowiednio w procesie dyscyplinarnym adwokatów. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 95n ustawy Prawo o Adwokaturze, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w dziale VIII dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. W ten sposób przepisy postępowania karnego mają rangę priorytetową oraz nadrzędną. Przepisy Kodeksu postępowania karnego mogą być zatem stosowane wprost albo z niezbędnymi zmianami lub też mogą mieć odpowiednie do nich stosowanie. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo o Adwokaturze w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, a także przepisy działu I oraz rozdziałów 19–21 Kodeksu postępowania karnego.

Natalia Tucholska winna przede wszystkim zapoznać się z publikacjami i treścią przepisów, na które próbuje się (błędnie) powoływać. Poza lekturą komentarza do Kodeksu Etyki Adwokatów, Tucholskiej można polecić opracowania prawnicze, chociażby wskazane poniżej:

stalking.org.pl
stalking.org.pl
stalking.org.pl

10.
ORA BYDGOSZCZ
- PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI,

CZERWIEC 2017 r.

Rzecznik dyscyplinarny Natalia Tucholska odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko swojemu kumplowi z ORA Bydgoszcz, co argumentuje (błędnie) przedawnieniem karalności.

Sygnatura akt: RD 18/15, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy, postanowienie adw. Natalii Tucholskiej z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Po upływie kolejnych 9 miesięcy (od posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego), koleżanka adw. Chmury - adw. Natalia Tucholska informuje, iż doszło do przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego i nie będzie prowadzić postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi. 

Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o adwokaturze, przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego następuje po upływie 5 lat, a nie po upływie 3 lat, jak twierdzi Tucholska. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy czytanie ze zrozumieniem stanowi niemały problem, to już umiejętności prawidłowego liczenia do 5, zgodnie z zasadami matematyki nawet nie należy po adwokatach oczekiwać.

W kadencji prezesa NRA - adw. Przemysława Rosatiego, Natalia Tucholska awansowała na funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
STALKING.ORG.PL (Grafika na bloga).png

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
- STANOWISKO NRA

11.
NRA WARSZAWA
- PISMO DO PREZESA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ,

2019 ROK

Stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w przedmiocie jawnej obstrukcji procesowej stosowanej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Brak odpowiedzi prezesa NRA na pismo z 2019 r.

Zgodnie z informacją prasową stanowisko członków Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w sprawie obstrukcji procesowej jest odmienne od postępowania przeprowadzonego w Bydgoszczy. Jednak zarówno Prezes, jak i członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie nie mieli przyzwoitości by odpowiedzi udzielić.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w tym obecny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (a w latach 2016-2020 członek NRA i rzecznik dyscyplinarny NRA) popierają w milczeniu stosowanie jawnej obstrukcji procesowej w postępowaniach dyscyplinarnych, w celu uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, w stosunku do wybranych przez siebie adwokatów, co do których postępowań się nie prowadzi.

 

Zarówno ówczesny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, jak i obecny nie doszukali się nieprawidłowości w postępowaniu przeprowadzonym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, dając milczące przyzwolenie i milczącą aprobatę na tego typu postawy.

 

Nasuwa się jeden wniosek - w adwokaturze są najwyraźniej równi i równiejsi, tj. znajomi Mazur i członków NRA oraz reszta adwokatów, w stosunku do których stawiane są zarzuty w postępowaniach dyscyplinarnych, jak i zapadają postanowienia i orzeczenia dyscyplinarne.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

12.
NRA WARSZAWA
- WYSTĄPIENIE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO PREZESA NRA,
LIPIEC 2019 ROK

W lipcu 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił pismem do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w przedmiocie problemu stosowania obstrukcji procesowej w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów, co prowadzi do uniknięcia odpowiedzialności przez obwinionych adwokatów. 

Za RPO:

"Problem przewlekłego sposobu prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów jest sygnalizowany Rzecznikowi Praw Obywatelskich od lat. Ludzie skarżą się, że jeśli adwokat ma postępowanie dyscyplinarne, to obwiniony oraz organy dyscyplinarne posługują się obstrukcją procesową w celu doprowadzenia do przedawnienia, a w konsekwencji uniknięcia odpowiedzialności przez obwinionych.

 

Tego typu przekonanie jest wyrazem odbierania opisanego zachowania w kategorii źle pojmowanej solidarności zawodowej i z pewnością nie przyczynia się do budowania zaufania społecznego wobec członków samorządów prawniczych"

(sygn. akt VII.5151.9.2018).

stalking.org.pl
stalking.org.pl

13.
NRA WARSZAWA
- ODPOWIEDŹ PREZESA NRA
NA PISMO RPO,
SIERPIEŃ 2019 ROK

Odpowiedź prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z sierpnia 2019 roku na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie problem ignoruje.

stalking.org.pl
stalking.org.pl

14.
ADWOKATURA
- JAK KOŃCZĄ SIĘ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE? 

Dla przykładu kilka artykułów prasowych, opisujących wysokość zapadłych w postępowaniach dyscyplinarnych kar.

 

Można porównać z postępowaniem dyscyplinarnym adw. Chmury w ORA w Bydgoszczy. 

Zrzut ekranu 2023-01-24 o 01.53.33.png
Zrzut ekranu 2023-01-24 o 01.55.36.png
Zrzut ekranu 2023-01-24 o 01.55.25.png

Adwokat w zamkniętej grupie panów prawników na Facebooku, pod postem kolegi umieścił komentarz. Ma zapłacić ok. 28 tys. PLN, otrzymał 5-letni zakaz patronatu i musi pisemnie przeprosić sędziów za swój komentarz na Facebooku, popełniony w zamkniętej grupie.

źródło: rp.pl, publikacja z dnia 11-01-2023.

Zrzut ekranu 2023-01-24 o 01.50.48.png
Zrzut ekranu 2023-01-24 o 02.23.07.png
Zrzut ekranu 2023-01-24 o 01.49.03.png

Adwokat z zawiadomienia dyscyplinarnego adw. Mazura, zawieszony na rok. Nie było przedawnienia karalności, tak jak u kumpla adw. Mazura - Chmury?

źródło: rp.pl, publikacja z dnia 17-09-2019.

Zrzut ekranu 2023-01-24 o 02.16.03.png

Adwokat usunięty z Adwokatury za brak rozliczeń finansowych.

 

A podobno rozliczenia finansowe nie są przedmiotem badań rzecznika dyscyplinarnego, jak twierdzi adw. Justyna Mazur z ORA Bydgoszcz w sprawie dyscyplinarnej swojego kolegi adw. Macieja Chmury?

źródło: prawo.pl, publikacja z dnia 07-10-2020.

Orzeczenia dyscyplinarne można mnożyć oraz porównać ze sprawą dyscyplinarną Chmury, kolegi adw. Justyny Mazur.