top of page
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

*w trakcie aktualizacji

Okręgowa  Rada  Adwokacka
w Krakowie.

Postępowanie  pełnomocnika  w  sprawie stalkingu.

W przedmowie publikacji "Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści" pod. red. adw. P. Knuta, ówczesny Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wskazuje, iż "Przestępstwa motywowane uprzedzeniami, w tym także mowa nienawiści, to specyficzna kategoria przestępstw, wymagająca specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego przygotowania merytorycznego, znajomości przepisów prawa materialnego i unormowań proceduralnych. Prowadzenie spraw o przestępstwa z nienawiści wymaga często od adwokata lub radcy prawnego przywołania standardów prawa międzynarodowego, wskazania szerszego kontekstu danej sprawy, w tym jej tła społeczno-kulturowego, przełamania niechęci organów ścigania czy nawiązania współpracy z organizacjami społecznymi. Profesjonalne świadczenie pomocy prawnej w tej kategorii postępowań wymaga również znajomości specyfiki pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem z nienawiści. Jako pełnomocnicy reprezentujący swoich klientów w sprawach o przestępstwa z nienawiści musimy pamiętać, że nasza rola nie kończy się na sali sądowej czy w murach prokuratury. Rolą adwokatów jest również kształtowanie odpowiednich standardów debaty publicznej na temat przestępstw z nienawiści. Ustawowym zadaniem Adwokatury jest bowiem nie tylko udzielanie pomocy prawnej, ale również współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa."

W licznych publikacjach prawniczych wskazuje się na specyfikę pracy adwokata w przypadku przestępstw stalkingu oraz przestępstw motywowanych nienawiścią. W świetle ignorancji organów ścigania, ważną rolę odgrywa praca adwokata, który nie powinien być bierny w swoim zachowaniu. W szczególności podkreśla się konieczność przełamywania barier w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści, zapewnienia pokrzywdzonemu dostępu do merytorycznych usług prawnych, stworzenia bezpiecznej przestrzeni, zbudowania zaufania, zrozumienia traumy i zapewnienia poufności, przedstawienia klientowi informacji o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego, trafnej oceny potrzeb w zakresie wsparcia i ochrony pokrzywdzonego, współpracy adwokata z instytucjami (RPO, organizacje społeczne, organy ścigania) w sprawach przestępstw z nienawiści.

W literaturze do czynności adwokata w zakresie zapewnienia specjalistycznej wiedzy, aktywnych działań oraz nawiązania współpracy z organami ścigania zalicza się między innymi:

 • reagowanie na bezczynność i przewlekłość prowadzonych postępowań,

 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (kiedy prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia z urzędu),

 • składanie wniosków o przyznanie środków ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka,

 • składanie wniosków o objęcie postępowania nadzorem z uwagi na naruszenie obowiązków procesowych,

 • formalne zgłoszenie pełnomocnika pokrzywdzonego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w czynnościach śledztwa albo dochodzenia,

 • składanie wniosków o przeprowadzenie analizy kryminalnej danych retencyjnych,

 • składanie wniosków o pozyskanie danych retencyjnych na podstawie regulaminu administratora portalu społecznościowego Facebook,

 • składanie wniosków o dokonanie zatrzymania rzeczy, przeszukanie pomieszczeń i systemów informatycznych,

 • składanie wniosków o dokonanie oględzin strony internetowej i cyfrowe zabezpieczenie jej treści,

 • składanie wniosków o zwolnienie operatora telekomunikacyjnego z tajemnicy i wydanie danych użytkownika numeru abonenckiego,

 • składanie wniosków o zwolnienie z tajemnicy i wydanie historii logowań na konto internetowe wraz z jego danymi rejestracyjnymi,

 • składanie wniosków o zwolnienie z tajemnicy i zabezpieczenie treści korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną,

 • składanie wniosków o przeprowadzenie typowania w bazie PESEL w celu ustalenia tożsamości użytkownika konta internetowego,

 • skierowanie pisma do organizacji społecznej z wnioskiem o udział w postępowaniu,

 • skierowanie pisma do RPO z wnioskiem o monitorowanie postępowania przygotowawczego.

 

 

 

Postępowanie adw. A. Mazur-Kubowicz.

Jakość pracy adw. Mazur-Kubowicz można ocenić w poszczególnych działach: Akta Bydgoszcz oraz Akta Kraków na podstawie zamieszczonych skanów pism. Adw. prowadziła postępowanie karne w Bydgoszczy od momentu wydania pierwszej decyzji o umorzeniu przez prokuratora oraz w Krakowie. Jak się okazało w praktyce, mój wybór pełnomocnika nie był trafny, co mogę ocenić dopiero z perspektywy czasu, zdobytej wiedzy i doświadczenia. Słysząc wiele o rzekomej rzetelności zadzwoniłam do adw. Jerzego Mazura z Krakowa, który z uwagi na natłok obowiązków oraz wyjazd polecił mi swoją córkę. Pani Mazur-Kubowicz owszem, wygrała kilka przepychanek administracyjnych, tak by końcowo doprowadzić do ich przegranych. Czego wynikiem była wygrana? Podpisaniem się pod wcześniej przygotowanymi przeze mnie i wysłanymi pismami (przykładowy screen na dole strony).

 

Adw. Mazur-Kubowicz nie reagowała na kolejne błędy i naruszenia prawa w prowadzonych przez policję postępowaniach. W trakcie postępowania nie zareagowała na bezczynność oraz przewlekłość organów ścigania, brak oddalenia wniosków dowodowych, brak przeprowadzenia dowodów, skasowanie dowodów (rozmów J. Sapy, z których stenogramy spisał adwokat), brak możliwości dokończenia przesłuchania i złożenia zeznań w grudniu 2015r. na komisariacie policji, w którym sama uczestniczyła. Nie reagowała na błędy policjanta podczas przesłuchania, jak i nie złożyła żadnego wniosku w tej sprawie, nie wykonała żadnej czynności. Po co w ogóle przyszła?

 

Wątpliwej jakości zażalenia zostały wysłane bez mojej wiedzy, gdzie za podstawę prawną powołano art. 2 k.p.k., który podstawy zaskarżenia nie stanowi. Jak na adwokata przystało, nie przywołano przepisów dotyczących samego postępowania i tych regulujących podstawowe prawa pokrzywdzonego. Opisane w literaturze czynności dotyczące pracy adwokata w sprawie przestępstwa uporczywego nękania i przywłaszczenia tożsamości, jak i przykłady składanych wniosków - dla Mazur-Kubowicz - nie istnieją, podobnie jak zasady etyki adwokackiej, których nie respektuje. Trudno uznać tak rażące błędy oraz jakikolwiek brak reakcji ze strony adwokata za pomyłkę, a należy uznać za celowe działanie z premedytacją na szkodę klienta, którego skutki są porażające. Ponadto, Mazur-Kubowicz nie interesuje fakt, że nie otrzymała postanowienia w sprawie, którą prowadziła oraz nie została powiadomiona o czynnościach, które miała podjąć policja zgodnie ze złożonym wnioskiem o informowaniu pełnomocnika o każdej podjętej czynności, w celu udziału pełnomocnika w przesłuchaniu wskazanych osób. Na marginesie można wskazać, że do przesłuchania mojej osoby w Krakowie doszło dopiero, w 2016r., po moim wniosku do Prokuratury Krajowej, w sytuacji kiedy Mazur-Kubowicz twierdziła, iż nic nie można zrobić.

 

Adw. ma również duży problem z rozliczeniem finansowym oraz wydaniem potwierdzeń na przyjęte wynagrodzenie (poza przelewami, brane też w gotówce), co jest niezwykle istotne w przypadku dalszych postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności skarbu państwa za opieszałe działanie organów ścigania oraz postępowaniami sądowymi z mojego powództwa w celu udokumentowania szkody majątkowej i poniesionych kosztów. Mazur-Kubowicz wystawiła jedną fakturę na zawrotną kwotę 1000 zł., z czego pobrała prawie kilkanaście tys. zł. 

W efekcie osoba dotknięta przestępstwem stalkingu, zastraszana, otrzymująca masę gróźb, po zapłaceniu sporej sumy pieniężnej, traumatycznych zeznaniach na komisariacie policji, gdzie policjant z góry ma założony brak działań - dowiaduje się, że nic nie da się zrobić, bowiem postanowienie sądu rejonowego jest wg. Mazur-Kubowicz ostateczne i zamyka drogę do jakichkolwiek innych czynności. Wcześniej, w trakcie prowadzenia postępowania również nic się nie da zrobić wg. Mazur-Kubowicz, można tylko czekać. Na co? Na spełnienie gróźb śmierci, a wcześniej dalsze zastraszanie, zaszczuwanie, poniżanie, ośmieszanie, niszczenie reputacji, podszywanie się, co powoduje szereg negatywnych konsekwencji i problemów, szczególnie w życiu młodej osoby. Okazuje się też, iż po zapłaceniu honorarium, studiując równocześnie na dwóch wymagających kierunkach studiów niestacjonarnych w różnych miastach Polski, można dodatkowo poświęcić czas na pisanie pism dla adwokata, który bez żadnych problemów się pod nimi podpisuje, gdyż adwokat nie jest od rzetelnego reprezentowania swojego klienta. Tak wygląda w praktyce praca adwokatów, w Polsce.

Literatura:

1. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści, pod red. P. Knut, C.H. Beck

2. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, S. Jaworski, C.H. Beck

3. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych., M. Błoński, M. Zbrojewska, C.H. Beck

4. Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych, J. Zagrodnik, Wolters Kluwer

5. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych., A. Cempura, A. Kasolik, Wolters Kluwer

Image by Ian Schneider
bottom of page