top of page
stalking, a hate crime, hate crimes, hate is a virus, hatred is virus, hejt, mowa nienawiści, warszawa, polska, poland, warsaw, law, lawyer, prawo karne, prawnik, adwokat, przemoc, violence

rpo adam bodnar 

REAKCJA OTOCZENIA NA PRZEMOC -RPO ADAM BODNAR

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje i pomaga pokrzywdzonym przestępstwem stalkingu?

Na stronie znajdziesz:

1. Wytyczne dotyczące złożenia skargi do biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

2. Pracę biura RPO w praktyce, na przykładzie RPO 7. kadencji Adama Bodnara.

SKARGA 

do Rzecznika Praw Obywatelskich.

1. Cel:

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Pracuje dla ponad 38 mln obywateli.

 

 

2. Kto może zwrócić się do RPO:

Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i  uczelnie, policję, urząd gminy itd.). Każdy, kto chciałby uzyskać dodatkowej, kompetentnej informacji przed wysłaniem skargi, np. dotyczącej możliwości zwrócenia się do RPO ze swoją sprawą, cech formalnych wniosku, czy dokumentacji, jaką należy dołączyć może skontaktować się z biurem RPO za pomocą bezpłatnej infolini 800 676 676.

 

 

3. Opłata:

Wniosek do Rzecznika (nazywany skargą) jest wolny od jakichkolwiek opłat.

 

 

4. Czynności podejmowane przez RPO:

Sprawdzanie. Wykonując swoje konstytucyjne obowiązki Rzecznik bada, czy na skutek działania  lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Wystąpienia. Rzecznik kieruje również do właściwych organów wystąpienia problemowe wówczas, gdy rozpatrywane sprawy indywidualne wskazywały na utrwalającą się po stronie organów i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który narusza prawa lub wolności, a także wówczas, gdy rozpoznawane przez Rzecznika sprawy wskazywały, iż źródłem naruszeń praw jednostki nie jest wadliwe stosowanie prawa, lecz wadliwość samego prawa.

Wniosek Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik może również zastosować środek o charakterze procesowym w postaci wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z przepisami wyższego rzędu lub Konstytucją lub przystąpić do postępowania przed Trybunałem wszczętego w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej.

Pytania prawne do Sądu Najwyższego. Rzecznik podejmuje działania, których celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego. W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych może skierować pytania prawne do rozstrzygnięcia przez powiększone składy Sądu Najwyższego.

Skargi kasacyjne. Rzecznik może również wnosić skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń sądów niższych instancji do Sądu Najwyższego stawiając w nich zarzut naruszenia przepisów proceduralnych lub przepisów prawa materialnego, którego bezpośrednim skutkiem było naruszenie praw jednostki (skargi kasacyjne RPO składa na takich samych zasadach co strony postępowania i poza wydłużonym terminem na złożenie skargi nie ma szerszych uprawnień).

Ponadto Rzecznik ma prawo wnosić skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, przystępować do postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

 

5. Czego RPO nie robi:

- nie rozpatruje skarg i wniosków anonimowych

- nie zastępuje administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości w załatwianiu sprawy co do jej istoty (rozstrzygnięcia) należącej do ich kompetencji

- nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały się jeszcze właściwe urzędy i instytucje nie zajmuje się problemem, gdy np. sprawę rozpatrzono odmownie, a osoba, której sprawa dotyczy nie wykorzystała drogi odwoławczej

- nie rozpatruje sporów między obywatelami, które podlegają rozpoznaniu przez sądy.

 

6. Akty prawne:

Urząd RPO swoje oparcie ma przede wszystkim w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) oraz w Konstytucji RP, która przesądza o wadze jego istnienia. Również szereg innych aktów prawnych, zawierających przepisy szczególne, doprecyzowuje większość kompetencji Rzecznika, związanych z wypełnianymi przez niego obowiązkami.

Stanowisko Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich VII kadencji (w latach 2015-2020) w sprawie wsparcia pokrzywdzonych przestępstwem stalkingu - Adam Bodnar ignoruje pokrzywdzonych i popiera oraz wspiera przemoc & stalking w oficjalnej korespondencji.

W 2015 roku posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i i niezrzeszeni zgłosili kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 24 lipca 2015 Sejm wybrał go na urząd RPO (za jego kandydaturą zagłosowało 239 posłów, kontrkandydatka Zofia Romaszewska otrzymała 155 głosów). 7 sierpnia 2015 roku Senat zatwierdził jego wybór i 9 września 2015 roku Adam Bodnar złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując tym samym urząd na okres pięcioletniej kadencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jak się okazało w praktyce ignoruje sprawy Obywateli, czego przykładem jest moje postępowanie. Terminy ustawowe na udzielenie odpowiedzi w biurze A. Bodnara nie mają żadnego znaczenia. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich skupia się na działalności politycznej i promocji ugrupowań politycznych, wywodzących się z lewej strony sceny politycznej, co widać szczególnie w mediach społecznościowych (Twitter). Spotkania i medialne wystąpienia Adama Bodnara skupiają się również na krytyce obecnie rządzącej partii i wsparciu opozycji. Moja sprawa podobnie jak sprawy setek Polaków jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich zbywana i pomijana, bowiem nie zalicza się do promocji opozycji, a dodatkowo uderza w kolegów Adama Bodnara z mediów społecznościowych, których za wszelką cenę chronić należy. Prawa Obywateli zawarte w Konstytucji RP nie mają znaczenia. Ale co Konstytucja RP znaczy dla Adama Bodnara, kiedy w grę wchodzi dobro kumpli? Trafne jest powiedzenie Antoniego Kępińskiego: "Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie rzeczywistości".

 

 

Adam Bodnar a przestępstwa uporczywego nękania - STALKING.


 

W praktyce mogę ocenić pracę Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem stalkingu. Poniżej wystąpienie Adama Bodnara z 2010 roku, kiedy to jeszcze sprawował on funkcję społeczną działając w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej HFPC), jakże odmienne od obecnego stanowiska Adama Bodnara, kiedy to zajmuje funkcję polityczną - jako Rzecznik Praw Obywatelskich, co dodatkowo wykorzystuje do ochrony swoich znajomych.

 

Przykłady i wystąpienia Adama Bodnara wraz z HFPC w sprawie stalkingu można mnożyć, co pokazuje nagłą zmianę poglądów na przestrzeni kilku lat, zmiany zajmowanego stanowiska oraz pozyskania nowych znajomości, które to dla Adama Bodnara stały się piorytetem.

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją zbywającą osoby, które do niej się zwracają z prośbą o udzielenie wsparcia, o czym miałam okazję przekonać się osobiście (opis w dziale FUNDACJE - reakcja na przemoc). Osoby działające w HFPC są ściśle związane z Adamem Bodnarem, który sam z tej organizacji się wywodzi. Działania Bodnara są tożsame z działaniami HFPC (wystąpienia w sprawach dziennikarzy, polityków lewicy, sędziów IUSTITIA, swoich znajomych i medialnych prawników, sprawach medialnych - gdzie przy okazji można udzielić kilku wywiadów, osób medialnych; pomoc prawna i wsparcie dla dziennikarzy, polityków, osób medialnych, swoich znajomych i znanych prawników, sędziów IUSTITIA i fundacji - szczególnie tych, które wysyłają Bodnarowi listy poparcia i wyrazy aprobaty publikowane na stronie internetowej RPO!). Obywatele - nie związani z mediami - nie istnieją. Niestety szokująca ignorancja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka potwierdzona jest przez ogrom wiadomości, jakie otrzymuję od osób, które podobnie jak ja zostały zlekceważone oraz potwierdzona jest w wywiadach z osobami dotkniętymi przemocą, które podkreślają ignorancję tej organizacji.

Pozostaje wierzyć, że na następną kadencję zostanie wybrana osoba, która swoim działaniem, a nie kampanią medialną udowodni, że jest godna piastowania tego zaszczytnego urzędu sprawowanego na rzecz wszystkich obywateli RP (zgodnie z ustawą o RPO), a nie tylko wybranych.

O politycznych aspiracjach pracowników biura A. Bodnara świadczy chociażby fakt, iż zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich - Sylwia Spurek - w 2019 roku zrezygnowała ze sprawowanej funkcji, piastowanej na rzecz Obywateli i obecnie jest pełnoprawnym politykiem lewicy, który dołączył do partii politycznej zarejestrowanej 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego partia przyjęła nazwę „Wiosna”. Z list partii "Wiosna" brała udział w wyborach politycznych, gdzie odniosła sukces. Praca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest trampoliną do realizacji ambicji politycznych.

RPO VII KADENCJI

Oficjalne stanowisko Adama Bodnara z 2010 roku - jako sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, odnoszące się do projektu wprowadzenia art. 190a do Kodeksu Karnego.

Stanowisko HFPC z 2010

Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - Adam Bodnar, wskazuje iż:

1.  "Stalking jest przestępstwem, które wymaga natychmiastowej reakcji ze strony organów ścigania, zarówno w zakresie kwestii ujęcia i odizolowania sprawcy, jak i zapewnienia należytej opieki pokrzywdzonemu".

2. Stosowanie środków zapobiegawczych, tj. zakaz kontaktowania się, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego jest kluczowym elementem prowadzenia postępowania.

3.   Fundamentalne znaczenia ma ochrona prywatności osób pokrzywdzonych.

4.   Z przeprowadzonych badań wynika, że zagrożenie przestępczością jest wysokie.

5.  Władze państwowe mają obowiązek ochrony sfery prywatnej obywateli, w szczególności zmierzające do identyfikacji tożsamości przestępcy.

 

 

Takie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - Adama Bodnara, jak i fundacji (HFPC) należy porównać z odpowiedziami udzielanymi Obywatelom, które to są zbywające, ignorujące i przede wszystkim stanowią zaprzeczenie oficjalnych postulatów oraz wypowiedzi medialnych tych ludzi. Poniżej zamieszczam skany pism do Rzecznika Praw Obywatelskich, co jeszcze bardziej pokazuje absolutny brak działań w sprawach Obywateli, co przekłada się na wsparcie i poparcie hejtu, stalkingu oraz przemocy. Praktyka i postępowanie są diametralnie inne od poglądów prezentowanych i publikowanych w mediach.

 

Statystyka.

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl) w 2019 r. do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 59 524 spraw, w tym 27 113 spraw nowych. 

 

Polska liczy 37 672 367 mieszkańców (dane na 2020 r.)       -       co stanowi 100% ludności Polski

59 524 spraw poszczególnych osób w 2019 r. wpłynęło do biura RPO     -      stanowi  x% całkowitej ludności Polski,                                                                                                                           jaka zwróciła się do RPO 

 

x= 0,158 % = 0,2 % (w zaokrągleniu)

W 2019 roku jedynie 0,2% Obywateli miało okazję przekonać się jak pracuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, tym samym 99,8% Obywateli wiedzę na temat pracy Adama Bodnara czerpie z przekazu medialnego. Przekaz publiczny prezentowany tak w wywiadach, jaki i publikacjach prasowych, wystąpieniach telewizyjnych, książkach, konferencjach, wykładach etc. jest diametralnie inny od odpowiedzi udzielanych Obywatelom przez biuro RPO. Względnie pozytywna ocena pracy Adama Bodnara wynika w dużej mierze z niewiedzy oceniających, którzy skupiają się na przekazie medialnym, a nie na efektach rzeczywistej pracy na rzecz Obywateli, bowiem Adam Bodnar Polaków ignoruje i zbywa, czego przykładem jest chociażby moja prywatna sprawa.

 

PRACA RPO

1. Skarga  do  RPO -  maj  2016.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

2. Odpowiedź  RPO  -  czerwiec  2016.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

3. Wniosek  o  wystąpienie  do  RPO  lipiec  2016.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

4. Wystąpienie  RPO  -  kwiecień  2017.

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił napisać lakoniczne pisemko (któremu daleko do wystąpienia) do prokuratora Jerzego Dużego, pracownika CM UMK w Bydgoszczy - co do którego później prowadzono postępowanie dyscyplinarne i którego odwołano z zajmowanego stanowiska, i na tym wystąpienia RPO się kończą.

 

Czas oczekiwania: 12 miesięcy na wysłanie pisma przez RPO, odpowiedzi na pismo brak (stan na  12.2020 roku), dla porównania Prokuratura Krajowa wznowiła postępowania w ciągu 7 dni od momentu wysłania przeze mnie wniosku, na podstawie szeregu naruszeń.

 

Opis w dziale: Akta Bydgoszcz.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

5. Kolejne  wnioski  do  RPO   2019 - 2020 rok  

Brak  odpowiedzi,  RPO  milczy...

Od wystąpienia RPO z kwietnia 2017 roku upłynęły prawie 4 lata. Adam Bodnar milczy, ignoruje kolejne pisma, zajęty jest wywiadami, promocją personalną swojej osoby w mediach oraz aspiracjami politycznymi swoich pracowników. Poza tym Rzecznika zajmują wystąpienia w sprawach dziennikarzy, polityków, sędziów oraz swoich znajomych, ataki na ugrupowania polityczne znajdujące się po prawej stronie sceny politycznej i promowanie polityków lewicy, co widać szczególnie na Twitterze. Sprawy Obywateli dla Rzecznika Praw Obywatelskich schodzą na dalszy plan, co potwierdzają zamieszczone skany.

 

Adam Bodnar w przedmiotowej sprawie wystąpił, ale skutków brak, podobnie jak odpowiedzi. Wystąpienie można wpisać do tabelki, a statystyki pracy Bodnara rosną, jednak efekt jest marny, a jakość pracy na rzecz Obywateli (z wyłączeniem sędziów IUSTITIA, dziennikarzy, polityków lewicy i znajomych prawników) pozostawia wiele do życzenia.

 

Aktywność Adama Bodnara sprowadza się do udzielania wywiadów. Poza aktywnością medialną w prasie, telewizji Adam Bodnar odbywa też podróże po Polsce (jak możemy przeczytać na Twitterze "podróże co miesiąc po kraju"). A stanowisko dla Obywateli (tu w przypadku przestępstw: stalkingu / hejtu / przemocy) jest diametralnie inne od tego prezentowanego w mediach, na konferencjach i w poniższych tweetach. Z tweetów możemy się również dowiedzieć jak bardzo nękany i zastraszany jest Adam Bodnar przez TVP, cóż inni Obywatele nie dorównują RPO pod względem poziomu nękania, stąd pewnie wynika brak odpowiedzi i ignorancja ze strony samego RPO oraz fundacji zajmujących się przemocą.

Nie ma nic negatywnego w udzielaniu wywiadów, podróżach co miesiąc po kraju, wystąpieniach publicznych i medialnych pod warunkiem, że praca sprawowana na rzecz Obywateli jest piorytetem zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich i nie schodzi na dalszy plan, nie jest ignorowana i zbywana, jak ma to miejsce obecnie i jest wykonywana zgodnie z terminami ustawowymi. Jak wynika z informacji zamieszczonych na Twitterze, mając za sobą poparcie 1200 organizacji społecznych, za którymi stoją miliony Polaków oraz znaczne uprawnienia przyznane ustawą o RPO (chociażby art. 17), podejmowane przez Adam Bodnara inicjatywy winny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, tak by skutecznie wprowadzać zmiany i walczyć z niezgodnymi z prawem oraz patologicznymi zachowaniami na rzecz poprawy standardów pracy instytucji oraz jednostek publicznych, w tym policji i prokuratury. Adam Bodnar przez 5 lat ignorował Obywateli, ignorował patologiczne zachowania, ignorował przemoc, ignorował łamanie prawa, ignorował rażące zachowania policji i prokuratury, czego dowodem są chociażby zamieszczone skany, stąd trudno się dziwić, że przemoc eskaluje, a poszkodowanymi są Obywatele. 

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking, a hate crime, hate crimes, hate is a virus, hatred is virus, hejt, mowa nienawiści, warszawa, polska, poland, warsaw, law, lawyer, prawo karne, prawnik, adwokat, przemoc, violence
bottom of page